Naše služby

Rodinné domy

Náplňou našej práce je pomôcť Vám zorientovať sa, nájsť a ak už máte jasnú ideu, tak zhmotniť Vaše predstavy a sny o Vašom budúcom bývaní. Touto cestou prejde každý minimálne raz v živote a nakoľko sa jedná o zásadné rozhodnutie, ktoré ovplyvní v značnej miere Váš budúci život, je to cesta neľahká, síce radostná, ale často aj bolestná a zodpovedná. Sme tu preto, aby ste dostali čo najviac informácií k Vášmu najlepšiemu rozhodnutiu.

Nie každý človek má vlastnú predstavu o ideálnom bývaní a domove a ak ju aj má, je veľa ľudí, ktorí svoje predstavy a sny nedokážu dosť presne vyjadriť, alebo v istých otázkach majú nejasnosti a pochybnosti.

V prípade že ste si už vybrali rodinný dom z katalógu, a máte vlastné nápady ako si prispôsobiť návrh svojim predstavám, doporučujem Vami požadované zmeny prekonzultovať s projektatntom - spracovateľom projektu a Vašu požiadavku v prípade potreby riešiť zmenou v projekte domu.

Drevostavby

Vo vedomí laickej verejnosti sú ešte stále rodinné domy na báze dreva spájaného s predstavou provizórneho - dočasného bývania aj napriek tomu, že súčasné konštrukcie majú rovnaké (ak nie lepšie) tepelnoizolačné vlastnosti ako konštrukcie na silikátovej báze a ich životnosť ďaleko prekračuje 50 rokov, pričom morálne zostarnutie stavieb sa hodnotí na hranici 30 rokov.

Z pohľadu efektívnosti realizačných prác na stavenisku nemôžu, " murované " rodinné domy drevostavbám konkurovať. Postaviť rodinný dom z dreva " na kľuč" je možné za 3 mesiace.

Drevo ako stavebný materiál

Drevo je pôvodom prírodný a organický materiál. Zo staba a štruktúry dreva vyplýva, že je nehomogénny a anizotropný biopolymér, a to po stránke chemickej, anatomickej, morfologickej i makroskopickej. Jeho štrukturálna stavba je zrkadlom rastu stromu v zakódovanom systéme fotosyntetický a následných biochemický reakcii.

Moderná drevostavba - návrat k prirodzenosti

Technológia výstavby rodinných domov zažíva v posledných rokoch obrovský rozmach. Tepelno-izolačné vlastnosti konštrukcií sa neustále skvalitňujú a podobným vývojom prechádza ah vývoj konštrukcii drevostavieb samotných. Deje sa tak so zámerom využívať viac prírodných, ekologických materiálov so smerovaním k prirodzenosti a k tradíciám, odkiaľ sa technológia sendvičových drevostavieb za niekoľko posledných desaťročí odchýlila. Ekonomické parametre stavieb hrajú stále veľkú úlohu, pretože stavby vyhotovené difúzne otvorené sú drahšie ako drevostavby difúzne uzatvorené. Je to však významná alternatíva, ktorou sa výstavba drevostavieb bude uberať.

Prednosť difúzne otvorených konštrukcii

1. Skladby plášťou neobsahujú žiadne parozábrany, ktoré by bránili prechodu vodných pár a suchého vzduchu. Konštrukcia plášťou rak do určitej miery " dýcha ".

2. Použitie drevovláknitých dosiek, ktoré majú značné vysokú tepelne akumulačnú schopnosť, účinne bráni letnému prehrievaniu objektov. Fázový posun teplotného kmitu tejto konštrukcie dosahuje 3-násobné hodnoty. To znamená, že sa tieto konštrukcie v letnom období prehrievajú za trojnásobný čas v porovnaní s použitým polystyrénom.

3. Plošná hmotnosť a zvuková pohltivosť dielcov drevovláknitých dosiek je väčšia ako napr. pri polystyréne. Z toho plynie i lepšia zvukovo-izolačná vlastnosť (vzduchová nepriezvučnosť) ako u konštrukcií, kde je použitý polystyrén.

4. V priebehu výstavby alebo používania výstavby drevostavby sa môže v konštrukcii objaviť väčšie množstvo vlhkosti (nepriaznivé podmienky pri montáži, porucha na inštaláciách vody, kanalizácii, kúrenia, prípadne zásah stavebníka do konštrukcie a porušenia parozábrany). Tieto obvodové plášte majú schopnosť samy sa zbaviť určitého množstva nadmernej vlhkosti (a to i havarijnej). Táto regeneračná schopnosť je zásadná z hľadiska zaistenia dlhodobej životnosti a spoľahlivosti drevostavby.

5. V zimnom období, keď sa dosahujú veľmi nízke teploty, nastávajú pre mnohé konštrukcie kritické podmienky z hľadiska kondenzácie vodnej pary vnútri skladby. Difúzne otvorené konštrukcie však dokážu samovoľne vysychať. drevovláknité dosky sú schopné do svojich bunkových štruktúr naviazať určité množstvo vody a spätne ju pri zmenách prostredia vydávať.

Stavby občianskej vybavenosti

Pod pojmom občianska vybavenosť by sme si mali predstaviť budovy primárne slúžiace v prospech spoločnosti, ako sú domy s opatrovateľskou službou, vzdelávacích zariadení, športovej haly, administratívne a administratívne objekty, nákupné a obchodných centrá a pod.

Stavby občianskej vybavenosti a ich využívanie by mali zabezpečovať aspoň dostatočné plnenie prevádzkovo-ekonomických a priestorových nárokov stavby. Medzi dôležité predpoklady, ovplyvňujúce mieru plnenia týchto nárokov, patrí pohybový priestor (veľkosť miestností a chodieb), pracovný priestor (napr.: stolný plochy, kuchynské zostavy, riadiace panely) a manipulačný priestor (pracovné a odkladacie plochy). Skrátka, mali by u každého nadväzovať príjemné a zdravé prostredie.

 

Rozdelenie stavieb občianskej vybavenosti podľa využitia:

 • Stavby pre výchovu a vzdelanie
 • Stavby cestovného ruchu a verejného stravovania
 • Stavby pre obchod a služby
 • Športové a telovýchovné stavby
 • Administratívne stavby
 • Zdravotnícke stavby
 • Stavby s kultúrnym využitím

Rekonštrukcie a adaptácie

Rekonštrucie, adaptácie, nadstavby, prístavby, na to všetko Vám vyhotovíme projektovú dokumentáciu vo všetkých požadovaných stupňoch vrátane všetkých požadovaných profesií.

Či už sa jedná o prestavby rodinných domov, rekreačných chát alebo o objemovo rozsiahlejšie stavby akými sú obchodné prevádzky, administratívne priestory a pod. to všetko pre nás znamená výzvu, ktorú radi príjmeme s cielom podielať sa na prinavrátení života existujúcich stavieb.

Stavebná tepelná technika

Stavebná tepelná technika sa venuje riešeniu tepelnej ochrany budov pred vplyvom vonkajšieho prostredia počas celého roku.

Cieľom stavebnej tepelnej techniky nie sú len úspory energie, ale aj riešenie otázok ohľadne hygieny (plesne), deštrukcie materiálov (nadmerná kondenzácia vodných pár, teplotné namáhanie konštrukcií apod.), tepelnej pohody v interiéri (chladné steny v zime, nadmerné prúdenie vzduchu, prehrievanie interiéru v lete, chladnutie interiéru v zime, tepelná prijímateľnosť podláh, tepelné mosty, ...) apod.

 • Komplexné tepelno-technické posúdenie konštrukcii
 • Výpočet a posúdenie potreby tepla na vykurovanie
 • Výpočet tepelných strát

Poradenstvo

 • Vypracovanie vsetkých stupňov projektovej dokumentácie

 • Renovovácia historických pamiatok a stavieb

 • Tepelná technika a zateplenie stavieb

 • Navlhnuté a problémové stavby